Historie

 

Území, na kterém se rozkládá dnešní obec Kostomlaty bylo již záhy obydleno, snad dříve než město Nymburk. O starobylosti osídlení svědčí mnohé nálezy popelnicových hrobů po celém území obce.

 

První písemná zmínka pochází z roku 1233.

 

Vzhledem k blízké poloze od sídelních měst Přemyslovců (Praha - cca 50 km) a Slavníkovců (Libice - cca 20 km) se dá soudit, že již záhy se sem rozšířilo učení Ježíše Krista a byl zde rovněž postaven chrám Páně. O jeho podobě, ani o době vzniku nic bližšího nevíme. Zcela jistě byl však, jako chrám nynější, zasvěcen svatému apoštolu a mučedníkovi Bartoloměji. Podle tohoto starobylého patrocinia je možné klást počátek zdejší farnosti do 12. - 13. století.

 

Určitě stál kostel před rokem 1359, ze kterého pocházel prostřední zvon, sejmutý při stavbě nového kostela roku 1778.

 

Z historických pramenů se dozvídáme, že první kaplanské místo bylo založeno 1411 paní Žofií, vdovou po pánu z Kosti. Jméno kaplana ani jméno faráře známé není. První, jménem známý, farář byl Vít Lounský, spravující zdejší farnost v roce 1564.

 

Po třicetileté válce byla zdejší obec tak zdecimována, že pro nedostatek osadníků byla farnost Kostomlaty zrušena a jako filiální přičleněna k Lysé nad Labem, i když duchovní správu vykonávali dominikáni z Nymburka a do Lysé jen zasílali matriky.

 

V roce 1738 byla farnost Kostomlaty obnovena.

 

V letech 1776 - 78 byl vystaven nový chrám Páně, který si ponechal starší zasvěcení sv. Bartoloměji.